fbpx

分享此文 :


『客人Cherry✎』😍Cherry本身眉形已經好唔錯,但佢就唔鍾意自己眉峰太起角好想修飾之餘仲可以整埋霧眉,今次我地既紋繡師將佢眉形設計得比較平滑😘望落上黎更加親切,令人感覺更加舒服~而且顏色乳都係按照佢喜歡既自然啡色做basic~就算素顏都okay~😊

More To Explore